ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ رﭘﺮﺗﺎژ آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮب ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ؟

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ رﭘﺮﺗﺎژ آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮب ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ؟

رﭘﺮﺗﺎژآﮔﻬﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

رﭘﺮﺗﺎژآﮔﻬﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ، آﻣﻮزﻧﺪه و راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮان و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﮕﺎه اول ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ رﭘﺮﺗﺎژآﮔﻬﯽ، ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ و ﺻﺮﻓﺎً آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه، اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﻓﻮق ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻫﺪاف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ آن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .رﭘﺮﺗﺎژ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و درﺑﺎره ﺧﺪﻣﺎت آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﮕﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر آن در وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻮﺗﺎه رﭘﺮﺗﺎژ ﺧﻼﺻﻪ ای از ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ، در ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ، ﻧﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﺰاﯾﺎی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ رﭘﺮﺗﺎژآﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ:

اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ رﭘﺮﺗﺎژآﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﯾﺎ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

1- اول اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻮدن، اﻃﻼع رﺳﺎن و آﮔﺎﻫﯽ دﻫﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

2- در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

3- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در رﭘﺮﺗﺎژ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و در ﺳﺎﯾﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺨﺎﻃﺐ آﺳﺎن ﺗﺮ اﺗﻔﺎق واﻫﺪ اﻓﺘﺎد و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﮔﺮدد.

4- ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮدن رﭘﺮﺗﺎژ و ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان مثال وقتی شما در رابطه با حوزه IT رپرتاژی را منشتر کنید ، آن را در وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آن را ﻣﻼﺣﻈﻪ و رؤﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

5- اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ رﭘﺮﺗﺎژ ﺧﻮب در وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ رتبه ﺑﺎﻻ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ روی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺌﻮﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.(اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺎﯾﺖ در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ)

6- ﺑﻬﺒﻮد رﺗﺒﻪی اﻋﻀﺎء، ﺑﻬﺒﻮد رﺗﺒﻪ ی اﻟﮑﺴﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺳﺌﻮی وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻧﯿﺰ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ رﭘﺮﺗﺎژ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﯾﮏ رﭘﺮﺗﺎژآﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار:

1- حجم نوشته و یا مقاله‌ی شما باید حداقل بین 750 تا 1500 کلمه باشد.

2- از تگ‌های h2 در نوشتن محتوای رپرتاژ استفاده شده باشد.

3- متن رپرتاژ شما می‌بایست کاملاً تولیدی، تازه و بکر باشد نه تکراری و کپی و قدیمی.

4- حتی المقدور از تگ‌های فالو در سبک‌های خود استفاده کنید.

5- در صورت امکان با کامنت‌گذاری بر روی صفحه‌ای که در آن رپرتاژ خود را نشر داده‌اید تأثیرگذار آن را بالاتر ببرید.

6- برای لینک‌سازی از جملات طولانی استفاده کنید نه کلمات مختصر و شایع.

7- تیتر مناسب و جذاب برای مقاله‌ی خود انتخاب کنید.

8- به عناصر بعدی متن جهت جذب بیشتر مخاطب توجه کنید (فونت، عکس، تیتر و …)

9- متن مقاله خود را صرفاً تبلیغاتی تدوین نکنید، بلکه باید در ابتدا مطلبی را آموزش دهید و به اطلاع مخاطب برسانید و در سایه تبلیغات نمائید. 10- از لحن مثبت استفاده نمائید و هدف نهایی خود را مخاطب و یادگیری او بدانید، به هیچ چیز دیگر (برای ارتقاء آموزش کاربر یا مخاطب خود بنویسید نه برای تبلیغات بیشتر و فروش بیشتر)

10- از لحن مثبت استفاده نمائید و هدف نهایی خود را مخاطب و یادگیری او بدانید، به هیچ چیز دیگر (برای ارتقاء آموزش کاربر یا مخاطب خود بنویسید نه برای تبلیغات بیشتر و فروش بیشتر)

نکاتی در مورد لینک‌سازی در رپرتاژآگهی:

1- سعی کنید که در رپرتاژ خود حداقل 3 کلمه یا عبارت را به وب‌سایت خود لینک دهید.

2- شما می‌توانید برای تأثیرگذار بیشتر یکی از کلمات را به صفحه‌ی اول وب‌سایت و سایر کلمات را به صفحات داخلی وب‌سایت‌تان لینک دهید.

3- برای لینک‌سازی از کلمات کلیدی و مرتبطی استفاده کنید که به اندازه کافی در سایت شما به‌کار رفته‌اند.

برخی نکات کلی در نگارش رپرتاژآگهی

1- تلاش کنید که کلمات کلیدی را به‌صورت متناسب و منظم در متن خود به‌کار ببرید.

چگالی کلمات اگرچه اهمیت بالایی دارد اما چگونگی توزیع کلمات در متن شما از اهمیت بالایی برخوردار است. باید بدانید که اگر از کلمات کلیدی در تیترها استفادته کنید ولی در پاراگراف‌های متن خود کلمات کلیدی را به‌صورت منظم و مستمر به‌کار نبرید، مطمئناً متن شماتوسط گوگل به‌عنوان یک متن قابل اعتماد شناسایی نخواهد گردید.

2- استفاده از محتوای مکمل یا مطالب مرتبط

به‌کارگیری محتوای مکمل به‌ کاربر این امکان را خواهد داد تا مسیر خود را در میان صفحات وب‌سایت شما پیدا کند و زمان بیشتری را در صفحات سایت شماسپری نماید.

3- با روش‌های جذب مخاطب، تا آنجا که ممکن است کاربران را در سایت خود نگه‌دارید:

با ترفندها و روش‌هایی مثل استفاده از لیست‌های مختلف، هدینگ‌ها و ساب‌هدینگ‌های جذاب، عکس‌های چشم‌نواز و مرتبط و ارائه‌ی فاکتورهای موردی دربارۀ موضوع اصلی می‌توانید زمان ماندگاری کاربر را در وب‌سایت خود افزایش داده و به نهایت برسانید.

رپرتاژآگهی را کجا منتشر کنیم تا بیشترین اثربخشی را داشته باشد؟

1- پیش از هر چیز باید رپرتاژ خود را در سایت‌های مربوط به کسب‌وکار خود منتشر کنید و دقت کنید که سایت مذکور تا حد امکان از لحاظ موضوع و محتوا با اهداف و خدمات و محصولات شما همخوانی داشته باشد.

2- به‌طور معمول سایت‌های خبرگزاری، منابع مناسبی جهت انتشار رپرتاژ هستند.

3- سایت‌هایی که در موضوع موردنظر شما بازدید بالایی دارند نیز از دیگر منابع مؤثر انتشار رپرتاژ خواهند بود.

4- اعتبار و عمر دامنه هم از فاکتورهای مهم یک وب‌سایت معتبر جهت انتشار رپرتاژ هستند.

5- هرچه امتیاز اسپم (spam score) یک سایت پایین‌تر باشد، برای انتشار رپرتاژ مناسب‌تر است. (بین 0 تا 3).

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *