مقاله2
  • 10 راهکار مهم برای نوشتن محتوای خوب برای تازه کارها

    یکی از بخش‌هایی که در حوزه‌ سئو مطرح می‌شود توجه به محتوای مناسب و خوب در سایت می‌باشد. متنی که مورد ...

  • ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ رﭘﺮﺗﺎژ آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮب ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ؟

    رﭘﺮﺗﺎژآﮔﻬﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ رﭘﺮﺗﺎژآﮔﻬﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ، آﻣﻮزﻧﺪه و راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ...

  • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده